نشلاط حرف ع

.

2023-03-22
    وقت استخدام has و had و was